11,1. Competenţa materială a instanţei se determină DIN Punct de (după felul atribuţiilor jurisdicţionale) şi procesual (după obiectul, valoarea sau Natura cererii) şi se stabileşte potrivit dispoziţiilor art. 1-4 C. proc. civ. şi ALE Legii Nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. Este obligatoriu ca reclamantul să precizeze valoarea obiectului acţiunii, Dacă este vorba de o acţiune patrimonială, pentru stabilirea competenţei materiale şi a timbrajului aferent. în dovedirea prétţiilor Mele, solliciter să încuviinţaţi administrarea următoarelor sonde cu care doresc să dovedesc cele menţionate în motivele prezentei cereri: A. astfel, potrivit art.

2 DIN Legea Nr. 146/1997, acţiunile şi cererile evaluabile în Bani, introduse la instanţele judecătoreşti, în anul 2005 se taxează astfel: a) pana la valoarea de 366,000 lei 19,000 lei b) între 366,001 Lei şi 3.660.000 lei 19,000 lei + 10% pentru ce depăşeşte 366,000 lei c) între 3.660.001 Lei şi 36.594.000 lei 348,000 lei + 8% pentru ce depăşeşte 3.660.000 lei d) între 36.594.001 Lei şi 182.970.000 lei 2.982.000 lei + 6% pentru ce depăşeşte 36.594.000 lei e) între 182.970.001 Lei şi 365.940.000 lei 11.765.000 lei + 4% pentru ce depăşeşte 182.970.000 lei 0 între 365.940.001 Lei şi 1.829.700.000 lei 19.084.000 lei + 2% pentru ce depăşeşte 365.940.000 lei g) peste 1.829.700.001 Lei 48.359.000 lei + 1% pentru ce depăşeşte 1.829.700.000 lei [6] Temeiul de drept. Reclamantul va Indica în cuprinsul cererii şi temeiul de drept matériau pe care se întemeiază acţiclusion sau pe cel de drept procesual, Dacă este cazul. Se va indica, de pildă, pentru acţiên în rezoluţiune, art. 1020-1021 C. civ. sau, pentru acţiên în revendicare, art. 480 C. civ. etc.

Este obligatoriu ca reclamantul să precizeze valoarea obiectului, Dacă este vorba de o acţiune patrimonială, pentru stabilirea competenţei materiale a instanţei şi a timbrajului aferent. Neprecizarea obiectului Duce la nulitatea cererii de chemare în judecată, potrivit art. 133 C. proc. civ. în fapt………………………………………………………………. (se vor décrire motivele cererii, respectiv actele şi faptele Juridice DIN Care rezultă temeinicia prétţiilor reclamantului şi Izvorul Drepturilor vente). Sancţienne pentru formularea unei cereri de chemare în judecată de către o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu este nulitatea relativă, potrivit art. 43 alin. (2) C. proc. civ.

această nulitate poate fi acoperită Dacă reprezentantul incapabilului sau curatorul acestuia va confirma aux Procedure formu de persoana lipsită de capacitate de exerciţiu. 1,1 Cuprinsul cererii. Elementele cererii de chemare în judecată sunt reglementate în mod EXPRES de art. 112 C. proc. civ., fiind necesară menţionarea următoarelor aspecte: 5. cercetarea la faţa locului constând în déterminarea împrejurărilor de fapt enunţate în cuprinsul prezentei cereri. a) reprezentarea este necesară atunci Când persoana este lipsită de capacitatea de exerciţiu, respectiv în cazul minorului pana la vârsta de 14 Ani şi al interzisului judecăĩc, potrivit art. 11 DIN Decretul Nr. 31/1954. Cererea de chemare în judecată va trebui formulată de către reprezentanţii acestor Două categorii de persoane.

Reprezentanţii vor fi, în aceste situaţii, părinţii pentru Copilul minor, potrivit art. 105 c. Fam., sau, în lipsa acestora, tutorele, iar pentru interzisul judecăĩc, tutorele ori curatorul provizoriu numit de Autoritatea tutelară, pana la rezolvarea cererii de punere Sub interdicţie. B. Acţiunile şi cererile neevaluabile în Bani se taxează potrivit art.